Home / Uncategorized / في بَيَانُ الافعال الناقصة | افعال المقاربة

في بَيَانُ الافعال الناقصة | افعال المقاربة

alnaqisa
في بَيَانُ الافعال الناقصة – افعال المقاربة
الالف:-اعلم !ان المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ عن بيان افعال القلوب شرع في بيان الافعال الناقصة فقال فصل الافعال الناقصة اَه يعني إنما سميت ناقصة، لأنها لا تتم
بالمرفوع….

wafiunh aabunhathun:-aalunbahunth alunaawwlu:- bayan maeani alunaafuneal alnnaqisati:

في بَيَانُ الافعال الناقصة | افعال المقاربة
alalf:-aelmi !an almusanaf rahimah allah taealaa lamaa faragh ean bayan aifeal alqulub sharae fi bayan alafeal alnnaqisat faqal fasl alafeal alnnaqisat aah yaeni ‘iinama sumiyat naqisat, li’anaha la tatimu bialmarfue kalamaan ‘ayi latasir mae almarfue kalamaan tammaan mithlih mabieiduh ,

bal bialmarfue mae almansub bikhilaf al’afeal altaamati, fa’iinaha tatim kalamaan bialmarfue dun almansubi, wamaqal bedhm min ‘anaha sumiyat naqisatan li’anaha tadulu ealaa alzaman dun almasdari, lays bashyi, li’ana (kan) fi nhw: kan zayd qayimaan, yadulu ealaa alkun aldhy hu alhusul almatlaqu, wakhibruh yadulu ealaa alkun almakhsawsa, wahu kawn alqiami, ‘ay husulihi,

faji awlaan bilafaz dal ealaa husul ma, thuma eayan bialkhubr: dhlk alhasil, faka’anak qulata: hasal shay thuma qulata: hasal alqiami, falfayidat fi ‘iirad mutlaq alhusul awla thuma takhsisuhu, kalfayidat fi damir alshaan qabl taeyin alshaan , ealaa ma mar fi babihi, mae fayidat ‘ukhraa hahna, wahi dalalatuh ealaa taeyin zman dhlk alhusul almafidi,

walaw qulna: qam zayd lm yahsul hatan alfayidatan maeaan, f (kan) yadulu ealaa husul hadath mutlaq taqyidih fi khibrihi, wakhabrih yadulu ealaa hadath mueayan waqie fi zman mutlaq taqyidih fi (kan), lkn dilala (kan) ealaa alhadath almutlaq ‘ay alkun: wadaeiat, wadalalat alkhabar ealaa alzamaan almutlqa: eaqaliat.

b:-

‘amaa sayir al’afeal alnaqisat, nahw: sar, alddal ealaa alaintiqali, wa’asbaha, alddal ealaa alkun fi alsabhi, ‘aw alaintiqali, wamithlah ‘akhwatuh , wama dam alddal ealaa maenaa alkawn alddayim, wama zala, alddal ealaa alaistimrar wakadha ‘akhawatih , walaysa, alddal ealaa alantfa’: fadalalatiha ealaa hadath mueayan la yadulu ealayh alkhbr: fi ghayat alzuhuri, fkyf takun jmyeha naqisatan الافعال الناقصة | افعال المقاربةbialmaenaa aldhy qaluh;

wa’amaa alnnaqisat fahi litaqrir faeiliha ealaa sifat, mutasifat bimasadir alnaqst, fmena kan zayd qayma: ‘ana zaydaan mutasif bisifat alqiam almutasif bisifat likawn ‘ayi alhusul walwujudi, wamaenaa sar zayd ghania: ‘an zaydaan mutasif bisifat alghanii almutasif bisifat alsiyrwrt ‘ay alhusul baed ‘an lm yahsul, qawlana: litaqrir alfaeil ealaa sifata, ‘ayi jaealah watathbiatih ealayha.
aalunbahunth alththani:- bayan sharayit alun’afuneal alnaqisiti:

alalf

aelm!annh yashtarit fi alaism aldhy yurad ‘iidkhal “kan” ealayh khmst shurut, wahi:
al’uwla: ‘alaa yakun mimaa yulzim alsadarata, ka’asma’ alshurti, wa’asma’ alaistifhami, wakam alkhibriati, walmubtada almaqaruwn bilam alaibtida’i, ma eada damir alshaani, fayajuz dukhuliha ealayha, wa’iin kan mimaa yulzim alsadarata, kuqul alshaaeira: ‘iidha mit kan alnaas sunfana: shamit wakhar mthn bialadhi kunt ‘asnaeu, fadhhab bedhm ‘iilaa ‘an aism kan damir shan mahdhufin, walnaasa: mubtadaun, wasunfana: khabar almubtada, waljamlat الافعال الناقصة | افعال المقاربةmin “almubtada wakhabraha”

: fi mahali nusb khabar kana, wadhahab alkasayiya fi hadha albayti, ‘iilaa ‘ana “kan” mulghat la eamal laha watabaeuh ealaa hadha altakhrij abn altarawat.
althaani: ‘alaa yakun dhalik alaism fi hal aibtidayiyatih wajib alhudhfi, kaldamir almukhbir eanh binaet maqtue ean maneawatih limujrid almudh.

althalth: ‘alaa yakun malazimaan laeadm altasarufi, ‘ay ‘an yakun malazimaan lilwuque fi mawqie wahid min mawaqie al’iierabi, nahw: “twbaa”, fahadha mulazim li’an yaqae mubtadaun, fi nahw: “twabaa lilmuminina” wanahaw: “sbahan allh” fhdha mulazim

lilwuque masdara.
alraabe: ‘alaa yakun mimaa yulzim alaibtida’ binafasuh. fi al’asalib alty ailtazamat sifat wahidatun, la yajuz taghyiraha, hataa sarat kal’amthali, nhw: ‘aqalu rajul yafeal dhlk ‘iilaa zaydana, wahadha alshart mkml lamaa qablahu, wa’iin dhakarah aleulama’  mustaqilanaفي بَيَانُ الافعال الناقصة | افعال المقاربة

alkhamsa: ‘alaa yakun mimaa yulzim alaibtida’ buasatati, wadhalika, kalasim alwaqie baed lawla, wa’iidha alfajaayiyatu, fhmaan la yudkhulan ‘iilaa ealaa almubtada kama hu maelumun. fatarfae almubtada tushbiha bialfaeili, wayusamaa asunmaha, watunsib khibrah tashbiha bialmafeuli, wayusamaa khibruha yushtarit fi khibriha ‘an yakun muta’akhiranaan eanha,

wa’allaan yaqae tulbaan, wala ‘iinsha’i, hataa eind aldhyn yujawzun wuque aljumlat altalabiat khabar ean almubtadai, min ghyr taqdirin, falaan yshhu: kan alfaqir eawanha, wala: kan khalid yahfazuh allah, wala jumlatan madiat, ma eada “kan”, fahi tamtaz ean ‘ukhwatiha, bijawz sihat al’iikhbar eanha bialjumlat almadawiat.

fayidata

ma dhakarah almualafu, min ‘an hadhih al’afeal alnaaqisati, tarfae watunasaba, hu mudhhib jumhur albasriiyina, wa’amaa alkufiuwna, fadh habuu ‘iilaa ‘anaha, lm taemal fi alaism, wa’iinama hu marfue bima kan marfueaan bih qabl dukhuliha ealayhi, waitafaq aljamie ealaa kawnuha naasibatan lilkhubri, la ‘anahum akhtalafuu fi nasbihi, faqal alkufiuna: nasabath ealaa alhal; tshbyhana balfel alqasiri, nahw:

“dhhab zayd masraea”, waqal alfrra’: nasabath ealaa ‘anah shabih bialhali, waqal albusriuwna: ‘iinaa ra’ayna hdha alkhabar yaji’ damirana, wayaji’ maerifatan, wayaji’ jamidana, wara’aynah la yustghna eanhu, fala ymkn ‘an yuead hala, wala mushbuha bialhali; li’ana al’asl fi alhal ‘an yakun nakratun, wa’an yakun mustaghnaa eanhu, walsawabi ma dhahab ‘iilayh albisriuwna.

aalunbahunth althalith :- bayan tasarrf fi hadhih alun’afuneal :
alalf:- aelm!an hadhih al’afeal fi altasaruf thlatht ‘aqsama: alawl: ma la ytsrf bihalin, wahu lays biaitifaqi, wadam eind alfura’ wakathir min almuta’akhirin althaani: wama ytsrf tasrufaan naqisana, wahu “zal” wa’akhwatiha, fa’iinaha la yastaemal minha ‘amr wala masdara, wa”dama” eandal’aqdamayna, fa’iinahum ‘athbatuu laha madariea althaalitha:- w ma ytsrf tasrufa tamaa, في بَيَانُ الافعال الناقصة | افعال المقاربة.wahu albaqi.

About ilme nahwe

Check Also

ismul mghrib

فَصٌلُ:- الاسم المغرب عَلَى نَوٌعَيٌنِ

فَصٌلُ:- الاسم المغرب عَلَى نَوٌعَيٌنِ:  مُنصَرِفٌ،وَهُوَ مَا ليٌسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوٌواحِدٌ مِنٌهَا يَقوُمُ مَقَامَهُمَامِنَ الأسٌبَاب …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *