Home / Uncategorized / الماضي-الفعل المضارع-فعل امر

الماضي-الفعل المضارع-فعل امر

 

ماضي ومضارع وامر

بسم الله الرحمن الرحيم
 
 شرح هداية النحو | فِي الفِعٌلِ وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيْفُهُ وأَقٌسامِهِ ثَلاثَةٌ : الماضي-الفعل المضارع-فعل امر…..

wafih aabunhathun:-aalunbahunth alunaawwalu:- bayan taeunriunf almadi

الماضي-الفعل المضارع-فعل امر
alalf:- aelm!ann almadi wahufeil dlin ealaa zman qabl zamanik yaeni: faeal dl, hataa la yantaqid bi’ams, wanahuihi, waqabl zamanik ‘aya qabl zman talafazak bihi, la ealaa wajh alhikayt, waqulina: la ealaa wajh alhikayat, liyudkhil fih nahw: kharajat fi qawlik alyawm , yaqul zayd baed ghd: kharajat ‘ams, fakharajat: mad wa’iin lm yudl huna ealaa zman qabl zman talafazak bihi,li’ank haka, wazid yatalafaz bih la ealaa wajh alhakayat, faydil ealaa zman qabl zman talafazh bih

wayukhrij eanh ‘aydaan nahw: ‘akhraj, fi qawlik alyawma: qal zayd ‘awal min ‘ams: ‘akhraj ghadaan, fa’iinah dal ealaa zman tilfuz alhaki bih.wa’akthir ma yastaemal fi alainsha’ alaiqaeii min ‘amthilat alfaeal, hu almadi, nahw: bueta,waishtarit

‘ana almadi yansarif ‘iilaa alaistiqbal bialainsha’ altalabi: ‘iimaa duea’a, nahw: rahmak allih, wa’iimaa ‘umra, kuqul eali radia allah eanh fi alnahj albilaghati: ‘ajza amru qaranah ‘ay khusamihi, wasaa akhah binafsih ‘ay liaitatirakh lieadwh , wayansarif ‘iilayh ‘aydana, bial’iikhbar ean al’umur almustaqbalat mae qasad alqate biwuqueiha, kuqulih taealaa: {wnadaa ‘ashab aljanat ‘ashab alnaara}, wa: {wsiq aldhin…}, waleilat fi almudieina: ‘anah min hayth ‘iiradat almutakalim liwuque alfiel qateana: ka’anah waqae الماضي-الفعل المضارع-فعل امر.wamadaa, thuma hu yukhbir eanh.

wayansarif ‘iilayhi, ‘aydaan, ‘iidha kan munfiaan balla, ‘aw ‘iin, fi jawab alqasmi, nhw: wallah la faealt, aw: ‘iina fiealt, fala yulzim takrir (la), kama yulzim fi almadi albaqi ealaa menah, qal: hsb almahabiyn fi aldunya eadhabuhum tallah eadhbatuhum baedaha saqar ay: la tueadhibuhum. wayanqalib ‘iilayh ‘aydaan, bidukhul (an) alshurtiati, wama yatadaman muenaha, wabidukhul (ma) alnnayibat ean alzarf almudaf , nhw: (ma damat alsamuat …), litudaminaha maenaa (‘in), ay: ‘iina damt: qalilaan, ‘aw kathiraan, waqad yabqaa maeaha ealaa almidya, kuqulih tealaa: {wkant ealayhim shahidanaan maa dumt fihm}

wayahtamil almudiu walaistiqbal baed humazat altaswiati,nihw:swa’ ealaya:aqamt ‘am qaeidt,wabueda:(kiluma)w(hithma) li’ana fi althlatht rayihat alsharti,wakadhabedihrf altakhdid ‘iidha kan liltalb,la liltaqriuei,kama yajy fi babh

wakadha ‘iidha kan silat limawsul eamin, hu mubtadaun, ‘aw sifat linukrat eamat kdhalik, nhw: aldhy ‘atani falah drhm, aw: kl rajul ‘atani falah drhm, li’ana fihima rayihat alshartu, kama dhakarna fi الماضي-الفعل المضارع-فعل امر.bab almubtada

aalunbahunth althani:- bayan bina’ alunmadiun:
whu mabunni eala alfatunh , ‘in lam yakun maeah damiru marunfue mutaharrik , wala waw kadarab, wme aldamir almarunfue almutaharrik ealaa alssankuunn kadarabunt waeala alddmm mae alwaw kadarabuu

alalf 

‘aelam !an almadi mabni ealaa alfath ‘iin lam yakun aah yaeni dhahab albasariiyn ‘iilaa ‘ana al’iierab ‘asl fi al’asma’ fare fi al’afeali, fal’asl fi alfiel albina’ eindahum, wadhahab alkufiuwn ‘iilaa ‘ana al’iierab ‘asl fi al’asma’ wafi al’afeal wal’awal hu alsahih wanuqil dia’ aldiyn bin aleilj fi albasit ‘ana bed alnihwiin dhahab ‘iilaa ‘ana al’iierab ‘asl fi al’afeal fare fi al’asma’.

ba

almabni min al’afeal darbana: ‘ahadahuma: ma ‘atafiq ealaa binayih wahu almadi wahu mubniun ealaa alfath li’anah lamaa eadl fih ean alsukun aldhy wahu’asal fi albina’ ‘iilaa alharakat aetbara linawe mushabihat lah bialaism fi wuque kuluahid sifat nakrat fi mararat birahl darib wadurib.

wakhtaruu min alharakat alfathat likhifatiha ‘ay lamsha bihthaalskwn aldhy hu ‘asl fi albana’a,nahw darab wantuluqa; ma lam yatasil bih waw jame fayadam nuhw:dribuu hayth yadumu hinayidh limuafaqat alwaw; ‘aw damir rafae mutaharik ‘ay balhrkat althlthtufysikin taharuzaan ean tawali arbe harakat fima hu ka likalimat alwahidat limakan kawn alfaeil kaljuz’ bikhilaf aldamir almansub nahw dirbik fa’iinah damir almafaeul.

walthaani: ma ‘akhtalif fi binayih walraajih ‘anah mabniun wahu faeal al’amr nahw adrib wahu mubni eind albasriiyn wamuerib eind alkufiiyn wa’amthilatuha fi alquran alkarim kuqulih taealaa: {ja’ alhqq wazahaq albatla}, ‘aw mqdraan nahw: {sbahan aldhy ‘asraa الماضي-الفعل المضارع-فعل امر.buebdh}

j 

yubnaa ealaa aldumi ‘iidha aitasalat bih waw aljamaeat kuquluh teala:{qaluu subhanaka},wayubnaa ealaa alsakun ‘iidha ‘atasil bih damir rafae mutaharikun, wahu ta’ alfaeil ‘aw na alfaeilin ‘aw nun alnuswati, qal taealaa: {f’iidha khifunt ealayh fa’alqiha}, waqal taealaa: {‘inna hudna ‘iilayka}, waqal taealaa: {w’akhadhn minkum mythaqaan ghlyzaan}.tfkr.

aalunbahunth althalithu:- bayan taeunriunf alunmudariei

walththani almudarieu: wahu fieunl yashunbaih alasunm bi’ahad huruf ‘atayunn fi ‘awlih lafunzaan fi aittifaq alharakat walsakanat nahunwu: yadunrib , wayasuntakhunrij ,kadarib , wmusuntkhunrj. wafi dukhul lam alttakyd fi awwalihima , taqulu: ‘inn zayundaan layaqum kama taqulu:inn zayundaan laqayim

wafi tasawihima fi eadad alhuruf . wamaeunna fi ‘annah mushuntarik biunn alhal walasuntiqunbal , kasunm alfaeil wlidhlik sammawunh mudarieaan, walssyn , wsawunf tukhassisuh bialasuntiqunbal , nihunwu: sayadunrib wsawunf yadunribu, الماضي-الفعل المضارع-فعل امرwallaam almafuntuhat bialhal nahunwu: layadunri

About ilme nahwe

Check Also

ismul mghrib

فَصٌلُ:- الاسم المغرب عَلَى نَوٌعَيٌنِ

فَصٌلُ:- الاسم المغرب عَلَى نَوٌعَيٌنِ:  مُنصَرِفٌ،وَهُوَ مَا ليٌسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوٌواحِدٌ مِنٌهَا يَقوُمُ مَقَامَهُمَامِنَ الأسٌبَاب …