Home / النحو / فِي المفعول به-المفعول فيه

فِي المفعول به-المفعول فيه

فِي المفعول به-المفعول فيه

 

 فِي تَشٌرِيٌحِ المفعول فيه -فِي تَحٌقِيٌقِ المفعول به- لَهُ 

فِي تَحٌقِيٌقِ المفعول به 

فَصٌل:المفعول به:وَهُوَاسٌمٌ مَاوقَعَ عَلَيهِ فِعٌلُ الفَاعِلِ ،كَضرَب زَيٌدٌعَمٌرواً وَقَدٌ يَتَقَدَّمُ عَلَى الفَاعِلِ…… 

وَفِيٌهَ أبٌحَاثٌ:-اَلبَحٌثُ الٌاَوّلُ: بَيَانُ تعريفُ المَفٌعُوٌل بِه وَأقٌسَامِه:

Download فِي المفعول به-المفعول فيه

fi tahunqiunq almafeul bih 

wafiunh abunhathun:-aalbahunth alunaawwlu: bayan teryf almafuneuunl bih waqunsamih فِي المفعول به-المفعول فيه

alalf:- aelm!anh lamaa faragh ean almafeul almutlaq sharae fi bayan almafeul bih , falmfewl bih yutliq eind alnahwin ealaa ma aistajmae thlatht ‘umur al’awal :’an yakun aismaan ; fala yakun almafeul bih fielaan walahrifawalthaani:’an yakun mansubana ; falayikun almafeul bihmarfueanawalamjururan
walthalth: ‘an yakun faeal alfaeil qad waqae ealayh , walmarad biwuqueih tuealiquh bih , swa’ ‘akan dhlk ealaa jihat althubut , nahw:- fahimt aldursi, ‘am kan ealaa jihat alnafyi , nhw: lm ‘afahum فِي المفعول به-المفعول فيه aldurs

b

yanqasim almafeul bih ‘iilaa qasmayn : al’awal alzzahir ,walthani almudmir.waerift ‘ana alzzahir ma yadulu ealaa maenah bidun ahtyaj ‘iilaa qarinat takalam ‘uwkhitab ‘uwghibat , wa’ana almudmar malana yadulu ealaa maeanah ‘iilaa biqarinat min hadhih alqarayin althilath; wayanqasim alzzahir almansub ‘iilaa qismayn :al’awal alsarih , walththani masdar mwwl;an falsarih ‘yanqasim ‘iilaa maearib, wamabni

walmerb:ama bielamat ‘aslit, nahw:qwl allah taealaa:{ hatta zuruntum alunmaqabira},f ( almaqabir ) mafeul bih mansub waela mt nasibih alfathat alzzahira .wqul allah taealaa:{ sayasunlaa narana}, f ( nara) mafeul bih mansub waealamat nasibah alfathat alzzahira. ‘aw biealamat fareiatin, fafaa qawl allah taealaa: {maraj alunbahunrayunn yaluntaqiani}, f (albahrayn ) mafeul bih mansub waealamat nasbuh alya’ li’anah mathanaa .wqwlah taealaa : {kadhalik najunzi alunmuhunsiniunn f ( almahasinin) mafeul bih mansub waealamat nasbuh alya’ ; li’anah jame madh krsalm.wqwlh taealaa : {waja’uu ‘abahumun}, f ( ‘aba) mafeul bih mansub waealamat nasibah al’alf ; li’anah min al’asma’ alkhms . wa(hima) damir mutasil mabaniin fi mahali jari madafi ‘iilayh

waqad yati almafeul bih aismaan mabnia:kasim al’iisharatu.kuma fi qawl allah teala:{law ‘anunzalunna hadha alunqurunan ealaa jabal lara’ayuntah khashieana}, f (hdha): ‘iism ‘iisharat mabni ealaa alsukuwn fi mahali nusb mafeul bih . wakasim almawsuli, kama fi qawlah taealaa: {‘ara’ayunt alladhi yukadhdhibu},f (aldhaa):asim mawsul mabani ealaa alsukun fi mahali nusb mafeul bah.wa’ama msdaramwuwl fafi qawl allah taealaa :{waddu law tudunhin fayudunhinuna},f (wdu) faeal mad mabni ealaa aldm;l’itsalh bwaw aljamaeati.wa(wawaljmae):dimir mutasil mabni ealaa alsukun fi mahali rafae faeil .w(lw) harf masdari.w(tdhn) faeal madarie marfue waealamat rafaeah aldimat alzzahirawalfaeil damir mustataru taqdiruh( ‘anta)0walmasdir almuawal min (lwa)walfiel (lwatdhin) fi mahali nusb mafeul bih lilfael wadawa) waltaqdira: فِي المفعول به-المفعول فيهwaduu mudahanatahim

j

wa’iimaa aldamyralmnsub fynqsm ‘iilaa qasmayn :al’awal almutasal ,walthani almunfasil . ‘amaa almutasal fhw: malana yabda’ubuh alkalam walaysh wuqueih baed ( ‘iila) fi liaikhtiari, wa’amaa almunfasil fhw: ma yabtada bih alkalam wayasahu wuqueih bed(‘ila) fi alaikhtyar.walilmutasal athnaeshrlfza:alawl: alya’i, wahi lilmutakalim alwahid , wayajib ‘an yafsil baynaha wabayn alfiel banun tusamaa nun alwiqayat ,nhw: ‘ataeani zid, waytieni bukra, wa’ateani yabkr. walthany: (na) wahuallmutaklm almezm nafsih ‘awmaeah ghyrh,nhw- ‘ataeana

‘abnawuna.walthalth: alkafi almaftuhat wahi lilmakhatib almufrid almudhakiru,nihw:’utaeik abnik.walrabea: alkafi almaksurat wahi lilmukhatabat almufradat almunithat , nuhw:’utaeik abnak. walkhamisa: alkaf almutasil biha almaym wal’alfu, wahi lilmathanaa almakhatib mutlaqaan nahw: ‘ataekma. walsads: alkaf almutasal biha almaym wahdaha , wahi lijamaeat

aldhkwralmukhatibina,nahw: ‘ataeakum walsaabiea: alkaf almatasil alnuwn almushadadat , wahi lajmaan eat al’iinath almukhatibat , nhw: ‘ataeakun. walthamn: alha’ almadmawmat ,wahi lilghayib almufrad almudhakir , nahw: ‘ataeuh. waltaasiea: alha’ almutasal biha al’alf , wahi lilghayibat almufaradat almuanath , nahw: ‘ata eaha. waleashira: alha’ almutasal biha almaym wal’alf ,wahi فِي المفعول به-المفعول فيهlilmathanaa alghayib mutalaqaan, nahw: ataehuma

walhadi eshr: alha’ almutasal biha almaym wahdaha ,wahi lijamaeat aldhkwralghaybyn ,nhw: ataehm.walththani eshr: alha’ almutasal biha alnuwn almushadadat , wahi lijamaeat al’iinath alghayibat ,nhw: ‘ataehin.wa’amaa aldamyrialmunfsl fi qawl allah taealaa : {‘iiaak naeunbud wa’iiaak nasuntaein }, waqulah taealaa:{ wa’iiaay farunhabun }, waqulah taealaa:{ bal ‘iiaah taduneun }, fakl min – ‘iiaak ,wa’iiaa ,w’iyah- : damir munfasil mabaniyin fi mahali nusb

mafeul bih muqadim ; wuqawlih taealaa: {waqadaa rabbuk ‘alla taeunbuduu ‘illa ‘iiaahu}, f – ‘iiaah – damir mafeul bih muta’akhir ean alfiel mafsul b (‘iila).yuenaa laya ty damir alnusub almunfasil mafeulanaan bih , mutaqadimaan ealaa alfaeil ‘uwmutakhara ean alfiel mafsulanaan b (‘iila) ‘awkan mafeulanaan thaniaan lifael yunsub mafeulin wakan almafeul al’awal damiraan, fi halat jawazfsil aldamiri, mithl :- alkitab ‘aetayatk ‘iiaah, ‘aw:aetytkh. walsahih ‘ana aldamir (hw) wa’ana ma baedah lawahiq tadulu ealaa altakalum ‘awalkhitab awalghybt:’iiak naebid,wa’iiaak nastaein.

d

waqad yataqadam ealaa alfaeil kidarib eimrazida yaeni qaddhkralmsinf rahimah allah taealaa hadhih almasyilat fi bahath alfaeil falahajat ‘iilaa dhikaruha thaniaan, falawla ‘an yubadil bayaniha bibayan masyilat taqdim almafeul ealaa alfiel kamafaealih ghyrh,’iila ‘an yuqal dhakar hadhih almasyilat hhna min hayth ‘anaha min ‘ahkam almafeul ,wadhakirha thimah min hayth ‘anaha min ‘ahkam alfaeili, fyjb ‘an yataqadam almafeul bih ealaa alfaeil فِي .المفعول به-المفعول فيهwajubaan

 

About ilme nahwe

Check Also

خروف

فَصٌل فِي بيانِ خروف

بيانِ خروف وفيه اَبٌحَاثٌ:-اَلٌبَحٌثُ الٌاَوَّلُ:-بيانِ خروف المُشَبَّهَةِ بِالفِعٌلِ وَعَمَلِهَا:  فَصٌل:الحُرُوفِ المُشَبَّهَةِ بِالفِعٌلِ سِتَّةٌ،إنَّ ،وأَنَّ ، وكَأنَّ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *