Home / Quran / فَصٌل فِي بيانِ حروف الجر

فَصٌل فِي بيانِ حروف الجر

حروف الجر


فَصٌل: حروف الجر حُرُوفٌ وُضِعَتٌ لإفٌضَاءِ الفِعٌلِ أوٌشِبٌهِهِ أوٌ مَعٌنى الفِعٌلِ إلى مَاتَلِيهِ ، نَحٌوُ:

  مَرَرٌتُ بِزَيٌدٍ وَأنا مارَّ بزيدٍ  وَهذا فِي

Download in Arabic حروف الجر

fi byan huruf aljur
wafiunh aabunhathun:-aalunbahunth alunaawwlu:- bayan hurwunf alunaidafati: بيانِ حروف الجر

alalf:-

‘aelamu !ann huruf aljarhruf wadaeat li’iifda’ alfiel awshabhh ‘uwmuenaa alfiel ‘iilaa matlih nihumrwrt bazid aah yaeni alafda’: alwusul,’ay li’iisal fael…walmarad biaysal alfiel ‘iilaa alasm: taediyatih ‘iilayhi, hataa yakun almajrur mafeulanaan bih ldhlk alfiel fayakun mansub almahali, faladha jaz aleutf ealayh bialnasb fi qawlah taealaa: {w’arjalkma} ,

wayasmiyha bedhm huruf aladaft, lhdha almaenaa، ‘ayu tudif al’afeal ‘iilaa al’asma’ ‘ayu tawasuliha ‘iilayha, wamin hdha sumiyat huruf aljiri, li’anaha tujr menaha ‘iilayha, wal’azhur ‘anah qil laha huruf aljiri, li’anaha taemal ‘iierab aljuri, kama sumiyat bed alhuruf huruf aljizm, wabedaha huruf alnasb, wa’arad biqawlih: shbh alfel: aism alfaeil, waism almfewl, walsifat almushabihat, walmasdir, kama dhakarna fi alhal, nhw: mrrt bzid, wa’ana mar bzyd, wazid mamrur bih, wamaruri bazid hasan, wazid baeid ean al’adha, wayaeni bmenah: alzurfi, waljar walmajrur nahw qwlk: zayd eindak ‘aw fi aldaar.

lakramika, fallaam fi: li’akramik, yuedi alzarf ‘iilaa ‘iikramik, wahu fi alhaqiqat maeadun lilfiel almuqdiri, ‘aw lishbihihi, wdhlk li’ana altqdyr: zayd aistaqar ‘aw mustaqirun, lkn lamaa sada alzarf maqam alfiel ‘aw shabahih, jazun ‘an yaqala: ‘iina aljar maeadun lilzurfi, wakadha fay: ya zidun, fa’iin (ya) qayim maqam ‘anadi.

b:-

wahi tset eshrhrfa. yaeni qal almahqiqin :ana hadhih eshrwn harafaan mushtarakatan fi jari alaism walikuli minha tafsil yati, ‘iilaa “khla, wahasha, waeda” fa’iina hukmiha taqadum fi alaistithna’a. wa’illa “ky, walaeil, wamata”; ligharabat aljari bihna.’ama “ky” fatajir thlatht ashya’:alawl: “ma”

alaistifhamiata”kiqulahim” fi alsuwal ean “el” alshy’: kayunmahun? bimaenaa: limahun? althani: “an” almasdariat mae silatiha fi nahw: “jyat kay tafeala”fia ahd alwajhayna. * yurad alfataa kayunma yaduru wayanfae wahu nadralshahd:fi dukhul ma almusdariat ealaa kay wahunadir,tahrij al’akhfashi,wahi eind ghyrh kaft likay ean eamal alnusub fi alfiel almadarie wa’illa li’afeal muawal bialmasdar ealaa alqawlayn bwastt ma ealaa al’awal wabawasttiki ealaa althaani.

wa’amaa “leala” fatujiru fi lughat eaqil thabita “al’awal wamahdhuftuha” wamaftuhat alakhar “w”mkaswrth, khilafaan liman ‘ankar aljura biha.wa’amaa “mtaa” “ftajra”fi lughat hadhil bimaenaa man, wamin kalamihima: “akharajaha mataa kummih” ‘ay: min kamhin. wa’amaa “leala”fitajrifii lightieqil thabitata”al’awl wamahdhufatha”wamftawhatalakhira”wa”mkasurataha,khilafalman ‘ankaraljuribiha.

wa’amaa “mtaa” “ftjr”fy lughat hadhil bimaenaa mun,wamin klamhm:”akhrjhamta kummih” ‘ay:man kamh.eid bedhm
min huruf aljara”ha”altinbihi,wahamazat alaistifham,whmzatalqate ‘iidhajealt eawdamn huruf aljari fi alqusm.
qal fi altshyl: walays fi aljuri fi altaewid bialeawdi, khilafaan lil’akhfush wamin wafaqih . wadhahab alzajaj walramania ‘iilaa ‘an aymun fi alqism harf jarin wshdhdha fi dhalik.

“weada”biedahum minha almim “mthalithata” fi alqism nuhw: mun allaha, wajaealaha fi altashil baqia “aamun”.
qal: walaysat badalaan min alwawi, wala ‘asluha “mna” khilafaan liman zaeam dhalik. “wdhukira”alfara’ ‘ana “lata” “qda” tujru alzumani, waqaria: “wlat hin manasan” baljarr.
wazaem al’akhfash ‘ana “balunha” harf jarin bimaenaa “minun”, walsahih ‘anaha aism ‘ay masdar awaism faeal faeal ‘uwbmenaa kayf. wadhahab siubwih ‘iilaa ‘ana “lwala” harf jarin ‘iidha waliaha damir mutasil nahw: lawlak walawlay “wlulah”. nawe yajuru alzzahir faqut, wanawe yajuru alzzahir walmudmar.

fal’awla: hu al’ahraf almadhkurat fi hadha albayti, walaeil waki wamataa. walthaani: ma eadaha.tadibur.

aalunbahunth alththani:- bayan maeani alunharunf (minun):

(min wahi liabuntda’ alghayat , wealamatuh ‘an yasihh fi maqabalath alianuntiha’ ,kama taquunl: sirunt min albasunrat ‘iilaa alkufati. walilttabuneid , wealamatuh ‘an yasihh wadune lafunz baeund makanah nahunwu: ‘akhadhunt min alddarahimi, wazayidatan , waealamatuh ‘an la yakhuntall almaeunna biasunqatiha nahunwu: ma ja’ani min ‘ahad , wala tuzad min fi alkalam almujab khilafaan lilunkufiyn . waammaqawunluhum qad kan min matiriwashibunhih famatawwl . بيانِ حروف الجر


                                                         

About ilme nahwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *