Home / النحو / کفاية النحو حروف العطف

کفاية النحو حروف العطف

حروف العطف:-هِي عَشَرَةٌ:الواوُ،والفاءُ،وثُمَّ،وحَتّى،و أوٌ ، وإمّا ، وأَمٌ ، ولا ، وبَلٌ ، ولكِنٌ .

horof ataf
کفاية النحو حروف العطف
الف:- إعلم!ان المصنف رحمه هللا تعالى لما فرغ عن بيان الحروف المشبهة بالفعل شرع في بيان حروف العطف فقال فصل:-حروف العطف اَه:- يعني أن حروف العطف على ما ذكرعشرة،

alalf

حروف العطف

‘iielm!an almusanaf rahimah allah taealaa lamaa faragh ean bayan alhuruf almushabihat balfel sharae fi bayan huruf aleatf faqal fasla:-huruf aleatf aah:- yaeni ‘ana huruf aleatf ealaa ma dhakareashratan, walmutafiq ealayh minha stta: alwaw, walfa’i, wathima, wa’aw, wabila, wala. wakhtulf fi thalathata: hataa, wa’uma, walakun.

‘amahatana fadhahab alkufiun ‘iilaa ‘anaha laysat biharf eatfin, wa’iinama yueribun ma bedha bi’iidmarin, wa’amaa am fadhakir alnihas fiha khilafa, wa’ana ‘aba eabidatan dhahab ‘iilaa ‘anaha bimaenaa alhamz. fa’iidha qal: “aqaym zayd ‘am emrw?” falmaenaa: ‘aemru qaym? ftsyr ealaa madhhibih aistifhamaan,waqal alghazni fi albdye: ‘amaa “am” fedyl humazat alaistifham, walaysat biharf eatfin,

b

wa’amaa “lkun” fadhhab ‘akthar alnahwiin ‘iilaa ‘anaha min huruf aleatfi, thuma akhtalafuu ealaa thlatht ‘aqwal:
‘ahdaha: ‘anaha la takun eatifat ‘iila’iidha lm tadkhul ealayha alwawa,wahu madhhab alfarsi, qayla: wa’akthar alnihwiin.
althaani: ‘anaha eatifat wala tastaemil ‘iilaa bialwawi, walwaw mae dhlk zayidatan, wshhhh abn easfura, qalan:

waealayh ynbghy ‘an yahmil mudhhib sayubwih wal’akhfasha;li’anahuma qala:’iinaha eatft,wlmamththla lileutf biha mththlah mae alwaw.
alththalith: ‘ana aleatf biha, wa’ant mukhayr fi al’iityan bialwaw, wahu madhhab abn kaysan, wadhahab yunis ‘iilaa ‘anaha harf aistidrakun, walaysat bieatifatin, walwaw qabliha eatifat lamaa حروف العطف.baedaha etf mufrad ealaa mfr

‘akhtalif fi tset ‘alfaz ‘akhra, wahia: ‘iima, wa’iila, walaysa, walawla, wahla, wakifa, wamataa, wa’ayn, wa’ay. walsahih ‘anaha laysat min huruf aleatfi, wasayati alkalam ealaa “ama”. wan bedhm eud ay almufasarat minha, waeind alakthrin: ‘ana ma bedha eutf bayan lamaa qablaha, kama qal bedhm: an bl alty baedaha mufrid, nhw: ja’ani zayd bal eamrw, aw: ma ja’ani zayd bal eamrw, laysat minha, li’ana ma bedha bdl ghlt mimaa qablaha, wabadal alghalt biduniha ghyr fasihin, wa’amaa maeaha ffsyh mutarad fi klamhim, li’anaha mawdueat litadarik mithl hdha alghalti,

.d

huruf aleatf ealaa qasmayn: ‘ahaduhuma: ma yushrik almaetuf mae almaetuf ealayh mutlaqaan ‘ayu lifazaan wahakamanaan wahi alwaw nahw ja’ zayd waeamrw wathama nahw ja’ zayd thuma eamrw walfa’ nahw ja’ zayd faeamru wahataa nahw qadam alhujaj hataa almushat wa’um nahw ‘azid eindak ‘am eamrw wa’aw nahw ja’ zayd ‘aw eamru,

walthaani: ma yushrik lafazana faqat wahi bal wala lakun, hadhih althlatht tushrik alththani mae al’awal fi ‘iierabih la fi hukmih nahw ma qam zayd bal eamrw waja’ zayd la eamrw wala tadrib zaydana lkna eumrana.

aalunbahunth alththani

bayan maeani alunharunfi(alwaw)
falunaarunbaeat alunaawwal lilunjamune falwaw liljamune mutunlaqaan nahunwu: ja’ ny zyd waeamunrunw , sawa’ kan zyd muqaddamaan fi almaji’ , awuneamunrunw .

alalf

 aelm!ann alwaw liljame mutlaqaan aah yaeni: ‘ana almutlaq aljame kama dhahab ‘iilayh aljumhura,fa’iidha qult ja’ zayd waeamrw dl dhlk ealaa aijtimaeihima fi nisbat almaji’ ‘iilayhima waihtamal kawn eamrw ja’ baed zayd ‘aw ja’ qablih ‘aw ja’ musahibaan liha,
wa’iinama yatabayan dhlk bialqarinat nahw ja’ zayd waeamrw baedah waja’

zayd waeamrw qablih waja’ zayd waeamrw maeah fayaetif biha alllahiq walssabiq walmasahib ‘ayu murad alnahat bialjame hhna: ‘alaaan takun li’ahad alshayyiyn ‘aw al’ashya’i, kama kanat ‘aw, w ‘iima, walays almarad: aijtimae almaetuf walmaetuf ealayh fi alfel,fi zman ‘aw fi makanin,

fqwlk ja’ani zayd waeamru, aw: femrw, aw: thuma eamru, ‘ayu hasal alfiel min klyhma, bkhlaf: ja’ani zayd ‘aw eamru, ‘ayu hasal alfiel min ‘ahadihima dun alakhari,
wamaenaa almatlaq, ‘anah yahtamil ‘an yakun hasal min klyhima fi zman wahid, wa’an yakun hasal min zayd awla, wa’an yakun hasal min eamrw awla, fihadhih thlatht aihtimalat eaqliatin, la dalil fi alwaw ealaa shay minha.

b

nqil bedhm ean alfra’walkisayiy wathelb,walrabei,wabn drstwyh,wabah qal bed alfaqha’:anhualltrtib;
dalil aljumhura: aistiemaluha fima yastahil fih altartibu, wafima: alththani fih qabl al’awali, wuqulih taealaa: {wasjadi warkaeya}, waqawlih taealaa: {nmut wanahya}, wal’asl fi alaistiemali: alhaqiqati, walaw kanat liltartibi, litanaqid qawlah taealaa: {wadkhuluu albab sujadana waquluu hatata},
waqawlah taealaa fi mawdie akhira: {wquluu hitatan wadkhuluu albab sujdana}, ‘iidh alqisat wahdat.

j

‘ana alwawa, maratan tajmae watushrik alaismayn fasaeida, fi fiel wahid, nhw: qam zayd waeamru, ‘ayu hasal minhuma alqiam, wamarat tajmae alfielayn fsaeda fi aism wahid nhw: zayd qam waqaed, ‘ayi hasal kla alfielayn min zid, wamarat tajmae madmuni aljumlatayn fsaedaan fi alhusul, nhw

qam zid, waqaead eamru, wnhw: zayd qayim waeamrw qaeid,’ank ‘iidha nfyt nhw: ja’ani zayd waeamru, mthla, wqlt: ma ja’ani zayd waeamrw, bila qyd, fahu fi alzzahir nafy lilaihtimalat althlatht, ay: lm yjyya, la fi waqt wahid, wala mae altartib wal’akthar ealaa ‘alaa yaetif ealaa almanfii bialwaw, ‘iilaa wabaed alwaw (la), nahw

ma ja’ani zayd wala eamrw, wdhlk li’ana alwaw, wa’iin kan fi alzzahir liljame almushtamal ealaa alaijtimae fi waqt, waealaa altartibi, ‘iilaa ‘anah, lamaa kan yustaemal kathiraan lilaijtimae fi waqt, kama fi almafeul maeah, wawaw alsrf, wamae aleatf ‘aydaan, nahw
kl rajul wadieatihi, wakayf ‘ant waqaseat min tharidin, khayf ‘an yakun murad almutakalima: ma ja’ani zayd mae eumru, fayakun qad nafaa alaijtimae fi waqtin, la tartab mijy ‘ahaduhuma ealaa mijii alakhari, faji bilaa, fi alaghlb dafeaan lhdha altawhum.

d

‘ana alwaw tanfarid bieatf ma la yastaghnaa eanh bimutabawieih kafaeil alaiftieal waltafaeuli, nahw: “asitif hdha wabny”, wa”tkhasim zayd waeamrw”, wakadha nahwa: “jlst bayn zayd waeumru, wasawa’ zayd waeamru, wa’ajaz alkasayiy: zanant eabd allah wazidana mkhtsmyn bialfa’i, wathama, wamane dhlk

albisriuwn walfara

aalunbahunth alththalithu:- bayan maeani alharunf (alfa
walfa’ lilttaruntib bilamuhunlat nahunwu:- qam zyd faeamunrunw, ‘iidha kan zyd mutqaddamaan, waeamunrunwmuta’akhiraan bila حروف العطف.muhunlatin

About ilme nahwe

Check Also

اسم التفضیل

  الفَصٌلُ العَاشِرُ : فِي اسم التفضيل فَصٌلُ: اسم التفضيل:اِسٌمٌ مُشٌتَقُّ مِنٌ فِعٌلٍ لِيَدُلَّ عَلى …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *